Sklepi sveta šole 2016 – 2020

ponedeljek, 29. 06. 2020 | Zgodilo Se Je

Sklepi 1. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v četrtek, 23. 6. 2016, ob 19. uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec


Dnevni red:

 1. Seznanitev s poročilom o volitvah članov predstavnikov zaposlenih in staršev.
 2. Obravnava sklepov o izvoljenih članih ustanovitelja.
 3. Sprejem sklepa o konstituiranju sveta zavoda.
 4. Volitve predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
 5. Seznanitev s pristojnostmi in poslovnikom sveta zavoda ter predpisi na področju vzgoje in izobraževanja.
 6. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta šole.

 

Soglasno z desetimi prisotnimi glasovi ZA je bil sprejet naslednji

SKLEP 1: Svet šole je konstituiran.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP 2: Predsednik sveta šole je g. Boštjan Martinčič in namestnica predsednika mag. Sara Ahlin Doljak.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP 3: Svet šole potrdi zapisnik 13. seje sveta šole v predloženi obliki.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP 4: Svet šole potrdi nadstandardni program za šolsko leto 2016/17.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP 5: Seje sveta šole se lahko snema za potrebe pisanja zapisnika. Po potrditvi zapisnika se zvočni zapis uniči.

 

 

 

Sklepi 2. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v četrtek, 6. 10. 2016, ob 19. uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

 

Dnevni red:

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
 2. Realizacija pouka 2015/16
 3. Pregled in sprejem LDN 2016/17
 4. Informacija o rebalansu proračuna za leto 2016
 5. Razpisni postopek
 1. Razno

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 1: Svet šole potrdi zapisnik 1. seje sveta šole v predloženi obliki.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 2: Letni delovni načrt je bil sprejet.

 

SKLEP 3: Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja bo objavljen v Uradnem listu takoj po 1. 11. 2016.

Besedilo razpisa:

 

 • Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja
 • POGOJI:
 • Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih nalaga ZOFI, skupaj z dokazili.
 • Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
 • Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
 • Predvideni začetek dela je 1. marec 2017.
 • Pisne prijave z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov:
 • OŠ 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, s pripisom ZA RAZPIS RAVNATELJA.
 • Priložite tudi potrdilo o nekaznovanosti (od Ministrstva za pravosodje) ter potrdilo o neuvedenem kazenskem postopku (od pristojnega okrajnega sodišča), staro največ 30 dni.
 • Nepopolne vloge bodo izločene.
 • Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonsko določenem roku.

 

 

SKLEP 4: Prijave bo zbirala tajnica (prijave morajo biti oštevilčene in bodo odprte šele na seji). Če bo tajnica odsotna, bo prijave zbirala ga. Silva Likovič.

 

 

 

 

Sklepi 3. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v četrtek, 17. 11. 2016, ob 19. uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

 

Dnevni red:

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
 2. Odpiranje prispelih prošenj, pregled pravočasnosti in popolnosti vlog (razpis za ravnatelja).
 1. Razno

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 1: Svet šole potrdi zapisnik 1. seje sveta šole v predloženi obliki.

 

Soglasno sta bila sprejeta spodaj navedena sklepa.

 

SKLEP 2: Glede na v razpisu zahtevana originalna ali overjena dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, se šteje prijava g. Tadeja Braček za formalno nepopolno in se zavrže.

 

SKLEP 3: Prijava ge. Karmen Cunder vsebuje vsa zahtevana originalna ali overjena dokazila s tem je ustrezna.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 4: Predstavitve kandidatke za svet šole ne bo, saj je že 4 leta in pol ravnateljica na naši šoli.

 

 

Zapisnik 4. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v četrtek, 12. 1. 2017, ob 19. uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

 

Dnevni red:

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje.
 1. Odločanje o izbiri kandidatke za ravnateljico.

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 1: Svet šole potrdi zapisnik 3. seje sveta šole v predloženi obliki.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 2:  Na prosto delovno mesto ravnatelja OŠ 8 talcev Logatec SE IZBERE gospo Karmen Cunder, ki izpolnjuje vse pogoje razpisa.

 

 

 

 

Sklepi 5. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v četrtek, 23. 2. 2017, ob 19. uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

Dnevni red:

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika.
 2. Poslovno poročilo, seznanitev s Finančnim načrtom, sprejem Programa dela in Kadrovskega načrta.
 3. Ocena ravnateljice.
 4. Obravnava in sprejem sprememb Poslovnika o delu sveta zavoda
 5. Imenovanje ravnateljice.

 

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 1: Svet šole potrdi zapisnik 3. seje sveta šole v predloženi obliki.

 

Soglasno sta bila sprejeta spodaj navedena sklepa.

SKLEP 2: Svet šole sprejme Poslovno poročilo v predloženi obliki.

 

SKLEP 3: Svet šole sprejme finančno poročilo v predloženi obliki.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 4: Svet šole sprejme Program dela za leto 2017 skupaj s Finančnim načrtom. 

Svet šole sprejme Kadrovski načrt.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni

SKLEP 5: Ravnateljica na podlagi 19. člena pravilnika ni upravičena do dela plače za delovno uspešnost.

Ravnateljica je dosegla 100,00% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni

SKLEP 6: Na pravno službo Občine Logatec pošljemo vprašanje o njihovem mnenju oziroma, če je to morda v nasprotju.

 

Z enim glasom proti je bil sprejet spodaj navedeni

SKLEP 7: Popravi se 3. alineja 2. člena: Seje sveta zavoda so praviloma javne.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni

SKLEP 8: Popravi se 4. alineja 6. člena: Umakne se beseda pisna potrditev, ostalo ostane.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni

SKLEP 9:  Za ravnateljico  Osnovne šole 8 talcev Logatec se imenuje Karmen Cunder. Mandat ravnatelja traja pet let in začne teči 1. 3. 2017.

 

 

 

 

Sklepi 6. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v sredo, 21. 6. 2017, ob 19. uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
 2. Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2017/18.
 3. Poročilo ravnateljice o novostih.
 4. Sprememba cene popoldanske malice.

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 1: Svet šole potrdi zapisnik 5. seje sveta šole v predloženi obliki.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 2: Svet šole se strinja z nadstandardnim programom za šolsko leto 2017/18.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 3: Tabelarično se prikaže predikcijo stroškov zaradi spremembe začetka pouka.

 

S sedmimi glasovi za in enim proti, je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 4: Svet šole potrjuje spremembo cene popoldanske malice iz 0,45 EUR na 0,50 EUR.

 

Soglasno, je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 5: Na zadnji seji sveta šole v šolskem letu, naj se poroča o opravljenih delih.

 

 

 

Sklepi 7. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v četrtek, 28. 9. 2017, ob 19. uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

 

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje.
 2. Pregled realizacije sklepov.
 3. Seznanitev z Realizacijo pouka 2016/17.
 4. Pregled in sprejem LDN 2017/18.
 5. Seznanitev z novostmi v šolskem letu 2017/18.
 6. Predlaganje predstavnikov šole v upravni odbor šolskega sklada Ježek.

Spremenjeni dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 1: Svet šole potrdi zapisnik 6. seje sveta šole s popravkom.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 2: Pri pregledu realizacije sklepov je ga. ravnateljica pojasnila razloge, zakaj ni zahtevanega tabelaričnega zapisa in ustno obrazložila situacijo.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 3: Svet šole je seznanjen z realizacijo pouka, tekmovanj in popravnih izpitov v šolskem letu 2016/17.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 4: Svet šole je pregledal, dopolnil in sprejel Letni delovni načrt 2017/18.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 5: Članom sveta šole se pošlje predlagane spremembe Vzgojnega načrta. Glasovanje bo potekalo na dopisni seji.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 6: Članom sveta šole se pošlje predlagane spremembe Pravilnika o šolski prehrani. Glasovanje bo potekalo na dopisni seji.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 7: Člani sveta šole predlagajo dve nadomestni članici v upravni odbor Šolskega sklada ježek za eno leto; in sicer namesto Iris Cepič bo Anja Cerpič ter namesto Florijana Ambrožiča bo Klara Kranjc.

 

 

 

 

Sklepi 8. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v četrtek, 8. 3. 2018, ob 19. uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

 

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje sveta šole.
 2. Pregled realizacije sklepov 7. seje sveta šole.
 3. Sprejem sprememb Vzgojnega načrta.
 4. Sprejem Poslovnega poročila 2017.
 5. Sprejem Poslovnega načrta 2018.
 6. Sprejem Letnega poročila o Samoevalvaciji šole – poročilo o NPZ.
 7. Novosti v zvezi z nadzidkom.
 8. Ocena ravnateljice.

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 1: Svet šole potrdi zapisnik 7. seje sveta šole s popravkom.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 2: Vsi sklepi, razen sklepa 5. in 6., so bili realizirani.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 3: Svet šole sprejme Vzgojni načrt v predlagani obliki.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 4: Svet šole Svet šole sprejme Poslovno in Finančno poročilo za leto 2017.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 5: Svet šole sprejme Poslovni in Finančni načrt za leto 2018 s popravkom.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 6: Svet šole Svet šole sprejme predstavljeno letno poročilo o Samoevalvacije šole – poročilo NPZ.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 7: Svet šole je bil seznanjen z novostmi glede nadzidka šole.

 

soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP  8: Ravnateljica je dosegla 100,00 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.

 

 

 

Sklepi 9. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v četrtek, 28. 6. 2018 ob 19. uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
 2. Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2018/19.
 3. Poročilo ravnateljice (inšpekcijski nadzori …).
 4. Informacije o prostorski stiski.

 

Predlagani spremenjeni dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 1: Svet šole potrdi zapisnik 8. seje sveta šole s tem, da se bo na naslednji seji govorilo o ocenjevanju učiteljev.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 2: Svet šole pošlje pripravljen dopis s pripisom glede zamika začetka pouka vsem občinskim svetnikom in občinski upravi z zahtevo po takojšni začasni rešitvi. Do leta 2019/2020 naj se reši prostorska stiska dolgoročno.

 

 

 

Sklepi 10. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v petek, 28. 9. 2018 ob 19.30 uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

Dnevni red:

 1. Zamenjava članov sveta zavoda.
 2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
 3. Pregled realizacije sklepov.
 4. Realizacija pouka 2017/18.
 5. Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2018/19.
 6. Pregled in sprejem LDN 2018/19.
 7. Informacije o prostorski stiski.
 8. Predlog kandidatov izmed zaposlenih za člane UO Šolskega sklada Ježek.

 

Predlagani dopolnjeni dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 1: Danijela Flerin Martinčič nadomesti Uršo Špeh kot članico sveta šole do konca mandata tega sestava.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 2: Svet šole potrdi zapisnik 9. seje sveta šole v predloženi obliki.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 3: Pri pregledu realizacije sklepov je bilo ugotovljeno, da je sklep 1 v realizaciji, sklep 2 je realiziran.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 4: Svet šole je seznanjen z realizacijo pouka 2017/18.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 5: Svet šole potrdi nadstandardi programa za šolsko leto 2018/19.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 6: Svet šole sprejme predlagani LDN za šolsko leto 2018/19.

 

Soglasno je bil sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP 7: 25. 10. 2018, ob 18. uri se razpiše izredna seja, na katero se povabi Berta Menarda – župana, Borisa Hodnika – podžupana, mag. Nevenko Malavašič – vodjo oddelka za družbene dejavnosti, Andreja Vrhunca – direktorja občinske uprave in člane delovne skupine – imenovane na seji sveta staršev.

 

SKLEP 8: Svet šole predlaga v UO Šolskega sklada Ježek naslednje učitelje:

Anjo Cerpič, Marijo Urbas in Lovra Gantarja.

 

 

Sklepi 11. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v torek, 6. 11. 2018, ob 19.00 uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

 

Dnevni red:

 1. Reševanje prostorske stiske.

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

 

Vsi štirje sklepi so bili soglasno potrjeni z glasovi vseh prisotnih: svet šole, delovna skupina sveta staršev, predstavniki občine Logatec.

 

SKLEP 1: Ga. ravnateljica pripravi natančen popis vseh potrebnih prostorov (učilnice, WC-ji, spremljevalni prostori …).

 

SKLEP 2: Ko občina pridobi strokovnjaka (do 1. 12. 2018), skliče sestanek za ogled možnih zunanjih kratkoročnih – začasnih prostorih za naslednje šolsko leto. Ogleda se udeležijo: predstavnik občine – strokovnjak, ki ga zagotovi občina, predstavnica šole – ga. ravnateljica, predstavnik staršev g. – Walter Dugar.

 

SKLEP 3: Do seje v zadnjem tednu marca 2019, se pridobi celotna dolgoročna rešitev – idejna zasnova za prenovo OŠ 8 talcev.

 

SKLEP 4: Na isti seji se potrdi tudi začasne – kratkoročne učilnice – projektno zasnovo, ki potrdi v katero rešitev se bo šlo.

 

 

 

 

Sklepi 12. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v četrtek, 4. 4. 2019, ob 18.00 uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

Dnevni red:

 1. Zamenjava članov sveta zavoda.
 2. Oblika zapisnikov sveta zavoda.
 3. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje sveta šole.
 4. Pregled realizacije sklepov 10. seje sveta šole.
 5. Sprejem Letnega poročila za leto 2018.
 6. Sprejem Programa dela, Finančnega in Kadrovskega načrta 2019.
 7. Ocena ravnateljice.

 

ob 19.30 se pridružijo člani  delovne skupine za prostorsko stisko.

 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje sveta šole.
 2. Pregled realizacije sklepov 11. seje sveta šole.

 

Predlagani spremenjeni dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP 1:  Po sklepu občinskega sveta z dne 25. 2. 2019 so predstavniki Občine Logatec v Svetu OŠ 8 talcev Logatec g. Andrej Perc, ga. Vesna Istenič in g. Janez Istenič.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP 2:  Zapisnik se piše v skrajšani obliki. Zapiše se le kdo je sodeloval v razpravi, če bi kdo želel biti citiran, svoj citat narekuje zapisničarki.

 

S šestimi glasovi za in s tremi vzdržanimi (člani niso bili prisotni na 10. seji) je bil sprejet naslednji

SKLEP 3: Svet zavoda sprejme zapisnik 10. seje sveta šole v predloženi obliki.

 

S šestimi glasovi za in s tremi vzdržanimi (člani niso bili prisotni na 10. seji) je bil sprejet naslednji

SKLEP 4:  Vsi sklepi 10. seje so bili realizirani.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP 5: Svet zavoda sprejme Letno poročilo za leto 2018.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP 6: Svet zavoda sprejme Program dela, Finančni in Kadrovski načrt za leto 2019.

 

soglasno sprejet spodaj navedeni sklep.

SKLEP  7: Ravnateljica je dosegla 100,00 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.

 

S šestimi glasovi za in tremi vzdržanimi se je sprejel

SKLEP 8: Zapisnik 11. seje sveta šole se sprejme – preveri se izjava Borisa Hodnika.

 

Oba sklepa sta bila sprejeta soglasno.

 

SKLEP 9: Kratkoročna rešitev: V izogib vseh slabih in nemogočih pogojev za učenje zahtevamo ureditev vsaj dveh učilnic v športni dvorani v (srednjem) malem vadbenem prostoru, za uporabo s 1. 9. 2019. Šola in vrtec ohranita uporabo malih vadbenih prostorov, ki ju že uporabljata.

 

SKLEP 10: Dolgoročna rešitev: Šola potrebuje celostno rešitev. Svet šole podpira rešitev, ki jo v študiji predlaga ga. Maja Lesjak Žnidaršič. Do konca junija 2019 naj se pripravi dokončno idejno rešitev.

 

 

 

Sklepi 13. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v četrtek, 27. 6. 2019, ob 19.00 uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
 2. Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2019/20.
 3. Informacije o prostorski stiski.

 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 1: Zapisnik 12. seje sveta šole se potrdi v popravljeni obliki.

 

Sklep je bil sprejet soglasno.

SKLEP 2: Nadstandard je sprejet.

 

Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa:

SKLEP 3: Svet zavoda od vodstva šole zahteva, da občino pozove, kako poteka reševanje kratkoročne rešitve.

 

SKLEP 4: Iz občine se pridobi informacije o tem, kdaj bo sestanek delovne skupine za reševanje prostorske stiske, ki je bil planiran v sredini maja. Kot je razvidno iz video zapisa izredne občinske seje z dne 7. 5. 2019, naj bi se potrjeni občinski svetniki pridružili že obstoječi delovni skupini za reševanje prostorske stiske.

 

 

 

 

Sklepi 14. seje Sveta šole OŠ 8 talcev Logatec,

ki je bila v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 19.00 uri v zbornici OŠ 8 talcev Logatec

 

Dnevni red:

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
 2. Pregled realizacije sklepov.
 3. Realizacija pouka 2018/19.
 4. Pregled in sprejem LDN 2019/20 ter spremembe Vzgojnega načrta.
 5. Predlog kandidatov izmed zaposlenih za člane UO Ježek.
 6. Informacije o prostorski stiski.
 7. Predlog spremembe cenika najema šolskih prostorov in opreme.

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP 1: Svet šole potrdi zapisnik 13. seje sveta šole v predloženi obliki.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP 2: Svet šole sprejme LDN 2019/20 v predloženi obliki.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP 3: Svet šole predlaga v UO Šolskega sklada Ježek: Anjo Cerpič, Marijo Urbas in Klaro Kranjc.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP 4: Svet šole se pridružuje pozivu sveta staršev županu Občine Logatec glede reševanja problematike prostorske stiske šole in pričakuje, da bo odgovor naslovljen tudi na svet šole.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP 5: Svet šole potrjuje dvig cen najema na predlagano višino.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP 6: Ga. ravnateljica bo na naslednji seji predstavila pogodbo z občino.

 

 

 

 

Dostopnost