Katalog

petek, 08. 11. 2019 | Dokumenti

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

OSNOVNE ŠOLE 8 TALCEV LOGATEC

I. Osnovni podatki o katalogu

  1. Izdajatelj: OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC
  2. Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: ravnateljica, KARMEN CUNDER,
  3. Datum prve izdaje kataloga:10.12.2008
  4. Datum zadnje spremembe: 20. 6. 2023
  5. Katalog je dostopen na spletni strani: http://www.os8talcev.si
  6. Druge oblike: tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda na naslovu:
  7. OŠ 8 TALCEV LOGATEC, Notranjska 3, Logatec, 1370.
  8. Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije
  9. (45. člen Zakona o medijih ZMed-UPB1):
   1. ORGANIGRAM
   2. Osnovna šola 8 talcev Logatec
   3. Notranjska 3,
   4. 1370, Ljubljana
   5. Osebna izkaznica šole
   6. DELOVNO PODROČJE
    1. Vzgoja / in / izobraževanje na področju:
     • osnovnošolskega izobraževanja,
    2. dejavnost menz:
     • zagotavljanje malice in kosil osnovnošolskim učencem in zaposlenim na OŠ 8 Talcev in na POS Laze

 

 1. KATALOG JAVNIH STORITEV, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom
  1. OSNOVNO ŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE:
   • IZOBRAŽEVANJE UČENCEV po:
    • programu osnovnošolskega izobraževanja
    • prilagojenem programu osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami
  2. in izdaja javne listine – spričevala.
  3. URADNE URE  v tajništvu so vsak dan, od 7. do 14. ure
  4. PREKRŠKOVNI POSTOPKI
  5. po 102. členu Zakona o osnovni šoli (ZOsn-UPB3) zoper starše v zvezi z obveznostjo staršev po:
    1. Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:
    2. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda
    3. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod
     • Zavod ne vodi oziroma upravlja z javno evidenco.
    4. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
     • Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.
    5. Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja
     1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
      • Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
     2. Zavod bo letno poročilo objavil na spletni strani v skladu z zakonom.
     3. Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (z omogočenim java-scriptom), na primer:
     4. Opis »fizičnega« dostopa:
     5. Informacije javnega značaja lahko dobite:
      • na naslovu zavoda: OŠ 8 TALCEV LOGATEC, Notranjska 3, Logatec, 1370
      • uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure, med počitnicami pa po posebnem urniku objavljenem na šolski spletni strani.
      • v tajništvu šole.

   IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA

   • 4. členu ( zagotovitev izpolnitev osnovnošolske obveznosti otroku)
   • 12. členu (starši ne vpišejo otroka v skladu z odločbo o usmeritvi otroka v program)
   • 49. člena (ne vpišejo otroka s posebnimi potrebami v OŠ v šolskem okolišu oziroma v skladu z odločbo o usmeritvi)

 

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

   • Ravnateljica: Karmen Cunder
   • e-pošta: osnovna.sola@8talcev.si
   • službena tel. št. (01) 759 00 60

 

 

 

Dostopnost