Javni poziv za dodelitev nove računalniške opreme v izposojo

petek, 24. 05. 2024 | Obvestila

Spoštovani,
obveščamo vas o razpoložljivih novih prenosnih računalnikih za izposojo, ki so na voljo za šoloobvezne otroke.

Upravičenci lahko vlogo oddajo do razdelitve razpoložljivih prenosnih računalnikov (vendar najdlje do 22. 6. 2024).
Izbranemu vlagatelju se dodeli prenosni računalnik v izposojo za dve (2) leti, obdobje pa se lahko na predlog upravičenca podaljša.
V primeru, da je po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost prenosnega računalnika enaka nič (0), sklad po uradni dolžnosti dodeli upravičencu računalniško opremo v trajno last.

Pogoji za prijavo:
Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj ali vlagateljica, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:
· je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/a v prvi dohodkovni razred;
· ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja javnega poziva, in sicer po
vrstnem redu prispelih popolnih vlog in do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov.

Oddaja vloge:
· s priporočeno poštno pošiljko; za datum in uro prejema vloge se šteje oddaja priporočene poštne pošiljke na pošto;
· z navadno poštno pošiljko; za datum in uro prejema vloge se šteje dan, ko sklad prejme vlogo, čas prejema pa bo za vse navadne pošiljke tega dne 9.00;
· osebno v prostorih sklada v času poslovnih ur.

Na vlogi je treba izpolniti vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«.

Vlagateljem svetujemo oddajo vloge s priporočeno pošto v izogib gneči pri osebni oddaji vlog.

Več informacij:
Javni poziv in vloga se nahaja na spletni strani sklada JŠRIPS: https://www.srips-rs.si/vsirazpisi/razpis/miro

 

Dostopnost