Dejavnosti v podaljšanem bivanju

petek, 19. 01. 2024 | Podružnična šola Laze

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku.

Pedagoško delo je usmerjeno na eni strani v individualni razvoj, na drugi strani pa v oblikovanje in vzgojo skupine.

Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka, zato je treba:

  • zagotoviti spodbudno, inkluzivno, kreativno in varno (socialno in fizično) učno okolje;
  • opolnomočiti učenke/učence za fleksibilno in avtonomno, z osebnimi in skupnimi cilji usklajeno izbiro dejavnosti ter za prevzemanje odgovornosti za lastno učenje;
  • razvijati učne strategije, delovne navade, znanje, spretnosti in veščine glede na posebnosti učencev, šole ter ožjega in širšega okolja;
  • razvijati interese, področja nadarjenosti in talente, spodbujati inovativne poti učenja in kreativne učne dosežke;
  • omogočiti samostojno individualno ali sodelovalno (skupinsko) učenje in pripravo na pouk (opravljanje domačih nalog in drugih obveznosti za šolo);
  • zagotoviti dostop do raznovrstnih učnih pripomočkov, na primer računalnikov;
  • zagotoviti smiselno izrabo prostega časa ter razvoj zdravega življenjskega sloga (zdravo prehranjevanje, gibanje itd.);
  • krepiti spoštovanje in vednost o tradiciji, nacionalni in svetovni kulturno-umetniški dediščini.

Gre za sodelovanje in spoznavanje en drugega ter predvsem sebe.

     

  

Dostopnost